vrijdag 26 oktober 2012

Nieuw college Groningen met Jan Seton uit PaddepoelVanmiddag waren we aanwezig tijdens een persconferentie waar het nieuwe coalitieakkoord werd overhandigd aan burgemeester Peter Rehwinkel. Jan Seton (CDA) is als Paddepoeler vertegenwoordigd in het nieuwe college. Een felicitatie!

Verbinden en vernieuwen zijn de sleutelbegrippen in het ‘Prinsenhofakkoord op de rails…’, het coalitieakkoord dat PvdA, VVD, SP, D66 en het CDA in Groningen hebben gesloten. Het nieuwe college, dat naast de burgemeester zal bestaan uit zes wethouders, krijgt als belangrijkste opdracht het tegengaan van gepolariseerde verhoudingen. Het college zal op zoek moeten gaan naar nieuwe werkwijzen waarbij, door innovatieve samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen, meer gedaan kan worden met minder geld.

De vijf partijen presenteerden het coalitieakkoord vrijdag 26 oktober in het stadhuis. In dit akkoord worden geen radicale beleidswijzigingen voorgesteld. Het akkoord is dan ook gebaseerd op het collegeprogramma van het vorige college en de conceptbegroting 2013. De vijf partijen besteden veel aandacht aan de verandering van de bestuurscultuur. Zo krijgen alle zes wethouders cultuurverandering in hun portefeuille. Zowel in het stadhuis als daarbuiten willen de coalitiepartijen samenwerken op basis van vertrouwen, eerlijke en transparante informatie en open omgangsvormen.
Bereikbaarheid en financiële degelijkheid
De coalitiepartners zien de oplossing van het bereikbaarheidsvraagstuk als een belangrijke opgave. Inzet daarbij is om samen met de regio te komen tot een integraal bereikbaarheidsplan voor Groningen. Het nieuwe college staat zoals bekend ook voor een forse financiële opdracht. De coalitiepartners zien mogelijkheden tot goedkoper en efficiënter werken en geven richting aan de al in de conceptbegroting 2013 opgenomen bezuinigingstaakstelling. Uitgangspunt daarbij is dat er geen lastenverzwaring komt voor burgers en bedrijven.
Boven dit alles stelt de nieuwe coalitie de Stadjer centraal, en houdt vast aan Groningen als sociale en duurzame stad, met een rijk cultureel aanbod, goed onderwijs voor iedereen en blijvende aandacht voor wijkvernieuwing.
College
Het nieuwe college bestaat fysiek uit de burgemeester en zes wethouders, één meer dan in het vorige college. De totaal beschikbare formatie, inclusief ondersteuning, wordt niet uitgebreid.
De portefeuilleverdeling van de wethouders is als volgt:
Roeland van der Schaaf (PvdA):
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten, Cultuurverandering


Dig Istha (PvdA):
Sociale Zaken & Sociale Werkvoorziening, Forum, Cultuur, Sport, Cultuurverandering

Joost van Keulen (VVD):
Verkeer & Vervoer, Economische Zaken & Innovatie & Internationalisering (incl. handelsbetrekkingen), Binnenstad, CultuurveranderingJannie Visscher (SP):
Zorg & Welzijn, Integratie/emancipatie, Sociale wijkvernieuwing, Stadstoezicht,
Ouderen, Jeugd, CultuurveranderingTon Schroor (D66):
Financiën en P&O, Onderwijs, Arbeidsmarktbeleid, Cultuurverandering

Jan Seton (CDA):
Stadsbeheer en reiniging, Ecologie, Duurzaamheid en milieu, Recreatie, Dierenwelzijn
CultuurveranderingDe installatie van de wethouders zal plaatsvinden in de raadsvergadering van woensdag 31 oktober 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten